Regels voor zitting nemen in een adviesraad van een leverancier

Op verzoek van een leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen zitting nemen in een adviesraad is alleen toegestaan als:

  • het doel van de adviesraad van belang is voor de uitoefening van de zorg dan wel (bij medische hulpmiddelen) een legitiem doel heeft en relevant is voor de leverancier.
  • de vergoeding (honorarium en onkosten) in een redelijke verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden. Er gelden maximum uurtarieven. Voor een overzicht van deze uurtarieven per categorie zorgprofessional: klik hier
  • alle afspraken zijn vastgelegd één schriftelijke overeenkomst, waarin de doelstelling en uitvoering van de adviesraad en de dienstverlening helder worden omschreven

Als de vergoeding aan de zorgprofessional (cumulatief in één jaar) meer bedraagt dan € 500, moet dit worden gemeld in het Transparantieregister Zorg.

Naast de bovengenoemde eisen, geldt voor zowel medische hulpmiddelen als voor geneesmiddelen dat de zorgprofessional voorafgaand toestemming moet verkrijgen van de werkgever / raad van bestuur van het ziekenhuis waaraan de zorgprofessional is gelieerd. Zie onze pagina over transparantie.

© Hoeblijfikonafhankelijk.nl 2022 | Disclaimer